ZEHUI

Habarlar

 • Magniý karbonat ýangyna gözegçilik çäreleri

  Magniý karbonat ýangyna gözegçilik çäreleri

  Magniý karbonat, MgCO3, kagyz, rezin, plastmassa we himiýa ýaly dürli pudaklarda giňden ulanylýan organiki däl duz.Bu pudaklarda gymmatly çig mal bolsa-da, magniý karbonat hem sp ...
  Koprak oka
 • 24-nji oktýabrdan 26-njy oktýabr aralygynda Barselonada geçirilen CPHI Europeewropa sergisinde 2023-e goşulyň!

  24-nji oktýabrdan 26-njy oktýabr aralygynda Barselonada geçirilen CPHI Europeewropa sergisinde 2023-e goşulyň!Aw. 81B26 stendimize baryp görüň.Joan Karles I, L'Hospitalet de Llobregat, derman senagatynda iň täze täzeliklerimizi we çözgütlerimizi açmak üçin.Wi birikdiriň ...
  Koprak oka
 • Magniý gidroksidiň aýratynlyklary we onuň dürli ugurlarda ulanylyşy

  Magniý gidroksidi Magniý gidroksidi, Mg (OH) 2 himiki formulasy, organiki däl madda, ak amor poroşok ýa-da reňksiz altyburç sütün kristaly, suwuk kislotada we ammiak duz erginlerinde eräp, diýen ýaly ...
  Koprak oka
 • Magniý oksidi bilen magniý karbonatyň arasynda näme tapawut bar?

  Magniý oksidi we magniý karbonat himiki aýratynlyklary bilen tapawutlanýar.Magniý karbonat suwda eräp, gyzdyrylanda magniý oksidine we kömürturşy gazyna bölünýän gowşak kislotadyr.Magniý oksidi, ...
  Koprak oka
 • Magniý oksidini ulanmak

  Magniý oksidi, ak nepis poroşok we ysy bolmadyk metal magniý eritmek üçin çig maldyr.Magniý oksidiniň iki görnüşi bar: ýeňil we agyr.Olar ysly açyk ak amorf poroşoklar ...
  Koprak oka
 • Magniý gidroksidiň senagat taýdan ulanylmagy

  Magniý gidroksidiň senagat taýdan ulanylmagy 1. Magniý gidroksidi plastmassa we rezin önümler üçin ajaýyp ýangyn saklaýjydyr.Daşky gurşawy goramak nukdaýnazaryndan, flýu gazy kükürtleýji hökmünde kaustini çalşyp biler ...
  Koprak oka
 • Magniý karbonatyň durmuşdaky orny

  Magniý karbonat ak monoklin kristal ýa-da amorf tozy, zäherli, tagamsyz, howada durnukly, giňden ulanylýar.Magniý karbonat pigment, boýag we çaphana syýa pudaklarynda ulanylýar, bu ýerde magniý ...
  Koprak oka
 • Magniý oksidiniň elektrolit kislotasyny ýuwujyda ulanylmagy

  Magniý oksidi köp möhüm ulanylýan köp ulanylýan himiki madda.Ulanylyşynyň biri elektrolit kislotasyny ýuwýan ýalydyr.Bu makala magniý oksidiniň ele hökmünde ýörelgeleri, aýratynlyklary we ulanylyşy bilen tanyşdyrar ...
  Koprak oka
 • Deri magniý oksidiniň roly

  Deri geýimlerde, aýakgaplarda, mebellerde we beýleki ugurlarda giňden ulanylýan möhüm materialdyr.Deriniň hilini we öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin, häsiýetlerini gowulandyrmak üçin dürli goşundylar goşulýar.Olaryň arasynda magniý oksidi importa oýnaýar ...
  Koprak oka
 • Magniý oksidiniň senagatda ulanylyşy we ähmiýeti

  Senagat pudagynda magniý oksidi metallurgiýa pudagynda möhüm rol oýnaýar.Metallardan hapalary we sulfidleri netijeli aýyrýan, kükürtleýji serişde, arassalaýjy we poslama garşy serişde hökmünde ulanylýar.Goşmaça ...
  Koprak oka
 • MAGNEISUM Oksidiniň aýnalarda ulanylmagy

  Aýna gündelik durmuşymyzda hemme ýerde ýaýran umumy materialdyr.Şeýle-de bolsa, aýnanyň güýjüne, reňkine we durnuklylygyna nädip ýetip biljekdigi hakda pikir edip gördüňizmi?Olaryň arasynda magniý oksidi aýna önümçiliginde möhüm goşundy hökmünde möhüm rol oýnaýar ...
  Koprak oka
 • Rezin öt haltalarynda näme üçin magniý karbonat ulanylýar?

  Sport meýdançasynda derläniňizde, basketbol, ​​futbol we beýleki top sport oýunlaryndan lezzet alanyňyzda, eliňizdäki topyň içinde möhüm bir bölegiň bardygyny, bu öt haltasynyň bardygyny bilýärsiňizmi?Süýdük, zibilden ýasalan gaz bilen üpjün edilen material ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4