ZEHUI

önümleri

 • Kobalt çökdüriji Magniý oksidi

  Kobalt çökdüriji Magniý oksidi

  Magniý oksidi sürtülme koeffisiýentini islenýän derejä sazlamak üçin islege görä goşulyp bilner, we ýylylyk aýratynlyklary gowy durnuklylygy üpjün edýär we sürtülme kontakt ýüzlerinden ýylylyk geçirmäge mümkinçilik berýär.Diňe bu däl, magneziýanyň ýokary refrakter häsiýetleri, saklanmagy saklamak bilen ýokary sürtülme temperaturalaryna güýçli garşylyk berýär.Mundan başga-da, magniý oksidiniň ortaça gatylygy materialyň metaldan könelmeginiň öňüni alýar.

 • ARL Magniý oksidi

  ARL Magniý oksidi

  Magniý oksidi sürtülme koeffisiýentini islenýän derejä sazlamak üçin islege görä goşulyp bilner, we ýylylyk aýratynlyklary gowy durnuklylygy üpjün edýär we sürtülme kontakt ýüzlerinden ýylylyk geçirmäge mümkinçilik berýär.Diňe bu däl, magneziýanyň ýokary refrakter häsiýetleri, saklanmagy saklamak bilen ýokary sürtülme temperaturalaryna güýçli garşylyk berýär.Mundan başga-da, magniý oksidiniň ortaça gatylygy materialyň metaldan könelmeginiň öňüni alýar.

 • Himiki çig mal Magniý oksidi

  Himiki çig mal Magniý oksidi

  Magniý oksidi sürtülme koeffisiýentini islenýän derejä sazlamak üçin islege görä goşulyp bilner, we ýylylyk aýratynlyklary gowy durnuklylygy üpjün edýär we sürtülme kontakt ýüzlerinden ýylylyk geçirmäge mümkinçilik berýär.Diňe bu däl, magneziýanyň ýokary refrakter häsiýetleri, saklanmagy saklamak bilen ýokary sürtülme temperaturalaryna güýçli garşylyk berýär.Mundan başga-da, magniý oksidiniň ortaça gatylygy materialyň metaldan könelmeginiň öňüni alýar.

 • Aýna öndürmek üçin magniý oksidi

  Aýna öndürmek üçin magniý oksidi

  Magniý oksidi sürtülme koeffisiýentini islenýän derejä sazlamak üçin islege görä goşulyp bilner, we ýylylyk aýratynlyklary gowy durnuklylygy üpjün edýär we sürtülme kontakt ýüzlerinden ýylylyk geçirmäge mümkinçilik berýär.Diňe bu däl, magneziýanyň ýokary refrakter häsiýetleri, saklanmagy saklamak bilen ýokary sürtülme temperaturalaryna güýçli garşylyk berýär.Mundan başga-da, magniý oksidiniň ortaça gatylygy materialyň metaldan könelmeginiň öňüni alýar.

 • Derman üçin magniý oksidi

  Derman üçin magniý oksidi

  Esasan aşgazan kislotasyny zyýansyzlandyrmak üçin içki dermanlary taýýarlamak üçin ulanylýar.Adaty taýýarlyklar şulary öz içine alýar: magniý süýt-emulsiýa;magniý örtügi - MgO 0,1g;magniý oksidinden we natriý bikarbonatdan ýasalan kislota dispersiýa garyndy serişdesi.Aşgazanyň ýanmagyny, aşgazan kislotasyny we kislotanyň iýmit siňdirişini bejermek üçin ulanylýar.

 • Elektrik derejeli magneziýa (EGM)

  Elektrik derejeli magneziýa (EGM)

  EGM diýlip atlandyrylýan elektrik derejeli magneziýa, tozanlar ýyladyş elementleriniň elektrik izolýasiýasy hökmünde ulanylýar.EGM tozanlary gowy ýylylyk geçirijiligine eýedir, ýöne ýokary temperaturada ýokary elektrik garşylygy.Şol komponentler, ýylylyk aýratynlyklaryny saklamak bilen ulanyjylary elektrik togunyň howplaryndan goramak üçin rulon bilen daşky gabyň arasynda doldurylýar.

 • Senagat derejesinde çig mal magniý gidroksid ýangyn saklaýjy

  Senagat derejesinde çig mal magniý gidroksid ýangyn saklaýjy

  Magniý Gidroksid, ýokary arassalygy we bölejikleriň ululygynyň paýlanyşy bilen himiki sintez arkaly öndürilýän magniý gidroksiddir.Şol bir wagtyň özünde, ody öçüriji we tüssäni öçürmek boýunça ajaýyp funksiýalary bar.Greenaşyl halogen we daşky gurşawa ýangyn saklaýjy materiallary öndürmek üçin ajaýyp saýlawdyr.Önümiň ýylylyk bölünişi ýangyjyň üstünde köp mukdarda ýylylygy siňdirip biler we kislorody eritmek üçin köp mukdarda suw goýberip biler.Çüýremeden soň emele gelen magniý oksidi, ýangynyň öňüni almak üçin kislorodyň we ýylylygyň geçirilmegini hasam izolirlemek üçin ýangyjyň ýüzüne birikdirilýär.Alýumin gidroksidi bilen deňeşdirilende, magniý gidroksidi ýokary dargamak we siňdiriş ýylylygy, gowy ýylylyk durnuklylygy we pes otnositel gatylygy ýaly artykmaçlyklara eýedir.

 • Himiki çig mal Magniý gidroksid ýangyn saklaýjy

  Himiki çig mal Magniý gidroksid ýangyn saklaýjy

  Magniý Gidroksid magdan materiallaryndan öndürilen magniý gidroksidi.Bu önüm ýokary arassalygy we bölejikleriň birmeňzeş paýlanyşydyr.Beýleki magniý gidroksidi bilen deňeşdirilende, ajaýyp öndürijilige eýedir we organiki däl doldurgyçlar bilen polimerleriň sazlaşygyny gowulandyrýar, ýangynyň yza galmagyna, dartyş güýjüne we kompozitleriň pes temperatura häsiýetlerine täsir edýär.

 • Senagatda magniý karbonat

  Senagatda magniý karbonat

  Esasy gidratly magniý karbonat ýa-da adaty gidratly magniý karbonat.Kristalizasiýa döwründe dürli şertler sebäpli önüm ýeňil we agyr, umuman ýagtylyga bölünýär.Otag temperaturasynda trihidrat duzudyr.Ak döwük bölek ýa-da boş ak poroşok ýaly ýagtylyk.Yssyz.Howada durnuk.Kömürturşy gazyny çykarmak we magniý oksidi öndürmek üçin 700 ° C çenli gyzdyrylýar.Suwda diýen ýaly eremeýär, ýöne suwda biraz aşgar reaksiýa döredýär.Etanolda eräp bilmeýän, ergin kislotasy bilen eräp we köpüklenip bilner.

 • Derman üçin çig mal magniý gidroksidi

  Derman üçin çig mal magniý gidroksidi

  Magniý Gidroksid, ýokary arassalygy we bölejikleriň ululygynyň paýlanyşy bilen himiki sintez arkaly öndürilýän magniý gidroksiddir.Şol bir wagtyň özünde, ody öçüriji we tüssäni öçürmek boýunça ajaýyp funksiýalary bar.Greenaşyl halogen we daşky gurşawa ýangyn saklaýjy materiallary öndürmek üçin ajaýyp saýlawdyr.Önümiň ýylylyk bölünişi ýangyjyň üstünde köp mukdarda ýylylygy siňdirip biler we kislorody eritmek üçin köp mukdarda suw goýberip biler.Çüýremeden soň emele gelen magniý oksidi, ýangynyň öňüni almak üçin kislorodyň we ýylylygyň geçirilmegini hasam izolirlemek üçin ýangyjyň ýüzüne birikdirilýär.Alýumin gidroksidi bilen deňeşdirilende, magniý gidroksidi ýokary dargamak we siňdiriş ýylylygy, gowy ýylylyk durnuklylygy we pes otnositel gatylygy ýaly artykmaçlyklara eýedir.

 • Kauçuk we plastmassadaky magniý oksidi

  Kauçuk we plastmassadaky magniý oksidi

  Magniý halogen ýa-da azot-uglerod baglanyşyklaryny öz içine alýan rezinlerde birleşýär.MgO käbir rezinlere goşulýar.Polimer görnüşine baglylykda, MgO birleşmekden soňky önüme çenli dürli hereketlere eýe.

 • Derman önümçiliginde magniý karbonat

  Derman önümçiliginde magniý karbonat

  Esasy gidratly magniý karbonat ýa-da adaty gidratly magniý karbonat.Kristalizasiýa döwründe dürli şertler sebäpli önüm ýeňil we agyr, umuman ýagtylyga bölünýär.Otag temperaturasynda trihidrat duzudyr.Ak döwük bölek ýa-da boş ak poroşok ýaly ýagtylyk.Yssyz.Howada durnuk.Kömürturşy gazyny çykarmak we magniý oksidi öndürmek üçin 700 ° C çenli gyzdyrylýar.Suwda diýen ýaly eremeýär, ýöne suwda biraz aşgar reaksiýa döredýär.Etanolda eräp bilmeýän, ergin kislotasy bilen eräp we köpüklenip bilner.

12Indiki>>> Sahypa 1/2