ZEHUI

önümleri

Himiki çig mal sink oksidi

Sink oksidi, sink ak diýlip hem atlandyrylýar, ownuk amorf ýa-da iňňe ýaly bölejiklerden ybarat arassa ak poroşok.Esasy himiki çig mal hökmünde rezin elektronika, lukmançylyk, örtük we beýleki pudaklar ýaly köp sanly amaly bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Sink oksidi çap etmek we boýamak, kagyz öndürmek, gabat gelmek we derman senagaty üçin ak pigment hökmünde ulanylyp bilner.Kauçuk pudagynda, wulkanizasiýa işjeňleşdiriji, güýçlendiriji we tebigy rezin, sintetiki kauçuk we lateks üçin reňkleýji hökmünde ulanylýar.Şeýle hem sink hrom sary, sink asetat, sink karbonat, sink hlorid we ş.m. önümçiliginde ulanylýar. Mundan başga-da, elektron lazer materiallarynda, fosforlarda, iýmit goşundylarynda, katalizatorlarda we ş.m. ulanylýar. Lukmançylykda ulanylýar melhem, sink pastasy, gips we ş.m.

Gözleg, nano-sink oksidiniň ultramelewşe şöhlelerine garşy gorag funksiýasynyň adaty nano-titanium dioksidinden has güýçlidigini we UV-A hem-de UV-B-de gowy gorag täsiriniň bardygyny ýüze çykardy.Şonuň üçin nano-sink oksidiniň kosmetika himiýa kitabynda ulanylmagy çalt ösdi.Ortaça bölejikleriň ululygy 50 nanometrden az bolan sink oksidi UV-A we UV-B has täsirli bolup biler.Giň spektrli ultramelewşe garşy serişde, zäherli we zyýansyz, fiziki gün şöhleleriniň hakykatdanam täze nesli.

Mysal hakda

Müşderilere talap edilýän mugt nusgalary bermäge şat.
500g-1000g töweregi mugt üpjün edilip bilner.
Diňe kurýer hasabyňyzy beriň, mugt nusga wagtynda iberiler.

Sorag-jogap

Hilimizi nädip kepillendirip bilersiňiz?
Bu setirde 50 ýyldan gowrak wagt bäri işleýäris we deslapky enjamlar bilen enjamlaşdyrýarys.Önümiň her partiýasy üçin synag geçirýäris.Kwalifikasiýa harytlary ýüklemäge rugsat berilmeýär.

Näme üçin seni saýlamaly?
1. Satyş hyzmatyndan soň 24/7.
2. Bäsdeşlik bahalary we oňat hilli önümler durnukly goşmaça zynjyrlarda.

Gaplamak

DSC07808ll

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň