ZEHUI

habarlar

Magniý gidroksidiň aýratynlyklary we onuň dürli ugurlarda ulanylyşy

Magniý gidroksidi

Magniý gidroksidi, Mg (OH) 2 himiki formulasy, organiki däl madda, ak amorf poroşok ýa-da reňksiz altyburç sütün kristaly, suwuk kislotada we ammiak duz erginlerinde ereýär, suwda eremez diýen ýaly, suwda erän bölegi doly ionlaşdyrylýar, suw ergini gowşak. gidroksidi.

Magniý gidroksidi köp ugurlarda giňden ulanylýar.Ajaýyp aşgar häsiýetleri bar, şonuň üçin kömürturşy gazy ýaly kislotaly maddalary bejermekde gowy netijeleri görkezýär.Bu, kislotaly maddalary zyýansyzlandyrmakda, hapa suwlary arassalamakda, flýu gazyny kükürtlemekde we ş.m. giňden ulanylýan daşky gurşawy goramak pudagynda magniý gidroksidi möhüm madda edýär.

Magniý gidroksidişeker we magniý oksidi öndürmek üçin ulanyp boljak tebigy brusitiň esasy düzüm bölegi bolup durýar.Magniý gidroksidi tebigatda köp we himiki aýratynlyklary alýumine meňzeýändigi sebäpli, ulanyjylar dezodorant önümleri üçin alýumin hloridiň ornuny tutmak üçin magniý gidroksidi ulanyp başladylar.

Magniý gidroksidi hem umumy analitik serişdedir.Aýna gaplarda käbir kislotalaryň eroziýasynyň öňüni alyp bilýän oňat aşgarlaýjy we antikoagulyantdyr.Derman pudagynda magniý gidroksidi doldurgyç we antasid hökmünde hem ulanylýar.

Mundan başga-da, magniý gidroksidi gurluşyk, plastmassa, rezin, örtük we beýleki meýdanlarda giňden ulanylýar.Ameangyny öçüriji, çydamly material, rezin wulkanizasiýa tizlendiriji we ş.m. hökmünde ulanylyp bilner.

Umuman alanyňda, magniý gidroksidi giň ulanylyş gymmaty bolan organiki däl bir görnüş bolup, özboluşly fiziki we himiki aýratynlyklary ony köp ugurlarda giňden ulanýar.Ylmyň we tehnologiýanyň ösmegi bilen magniý gidroksidiniň ulanylyş meýdany giňelmegini dowam etdirer we adam önümçiligine we durmuşyna has amatly we peýdaly bolar.

Degişli önümler


Iş wagty: 22-2023-nji sentýabr